Zorg op maat

Ieder kind is uniek en heeft een eigen ondersteuningsbehoefte. Wij werken daarom bij Zorggoed de Zegger multidisciplinair samen met een breed scala aan zorgorganisaties, scholen, wijkconsulenten therapeuten en behandelaren. Wat ons verbindt is onze drive om ieder kind/jongere een mooie plek in onze samenleving te geven. Nu, maar ook in de toekomst!

Zorggoed de Zegger is een gecontracteerde jeugdzorgorganisatie. Wij hebben contracten met diverse gemeenten (Jeugdwet). Daarnaast is ook ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg mogelijk. 

Zorg op maat in diverse varianten

  • Jeugdzorg: zorg met verblijf
  • Jeugdzorg: na-schoolse dagopvang/behandeling
  • Jeugdzorg: weekend/logeeropvang
  • Jeugdzorg: ambulante ondersteuning

Jeugdzorg: zorg met verblijf

Bij Zorggoed de Zegger wonen kinderen die, om verschillende redenen, niet genoeg hebben aan alledaagse opvoeding. De verhouding draaglast – draagkracht is niet in balans thuis of in een andere opvoedcontext. Zij vragen om een specifieke opvoeding.

We bieden een landelijk en huiselijke sfeer met voldoende leef- en speelruimte dat bijdraagt aan het scheppen van een omgeving waar de kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Kinderen en jongeren verblijven op diverse groepen die Zorggoed de Zegger kent. Welke groep het best passend is voor een kind? Dat bepalen we met ouder(s)/verzorger(s) en onze GZ-psycholoog. Dit is altijd contextgebonden. Ook houden we bij plaatsing rekening met groepsdynamiek, benodigde dagstructuur en individuele doelen.

Binnen Zorggoed de Zegger hanteren wij een dagelijkse routine die ons structuur, overzicht en duidelijkheid biedt. Ook zijn er huisregels waaraan we ons houden. De dagelijkse routine en geldende huisregels zijn in lijn met de groep waarop het kind verblijft en sluiten daarmee aan bij de ontwikkelingstaken en ondersteuningsbehoefte van het kind.

Wij bieden een (ortho)pedagogische behandel- en leefklimaat, waarbij ieder kind/jongere een eigen behandelplan heeft waar groepsgewijs en individueel aan gewerkt wordt door middel van mediërende behandeling en behandeling op maat (te denken valt aan psycho-educatie, gedragstherapie, vaktherapie en sociale vaardigheidtraining). Een veilig en stabiel leefklimaat is basisvoorwaarde voor effectieve behandeling. Wij gebruiken de richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming als uitgangspunt in ons dagelijks werk. 

Jeugdzorg: weekend/logeeropvang

Soms is het nodig dat de opvoeding en zorg tijdelijk overgenomen wordt door een hulpverlener, bijvoorbeeld in de weekenden of tijdens een vakantie. Bij Zorggoed de Zegger wordt dit structureel in de weekenden geboden. Wanneer er overbelasting dreigt in de thuissituatie kan logeeropvang ontlasting bieden. De kinderen/jongeren draaien mee in de bestaande structuur van de groepen met kinderen die hier 24/7 verblijven. Kinderen/jongeren leren omgaan met leeftijdsgenoten, vergroten sociale vaardigheden, geven invulling aan vrije tijd en vergroten hun zelfredzaamheid.

Jeugdzorg: ambulante ondersteuning

Bij ambulante ondersteuning wonen de kinderen/jongeren (weer) thuis. Begeleiders komen in de thuissituatie om te werken aan de individuele doelen van het kind/de jongere. Dit kan bijvoorbeeld nadat een kind/jongere bij Zorggoed de Zegger heeft gewoond in de vorm van nazorg, om de kans op slagen om weer geheel thuis te wonen te laten slagen.

Landelijk

Huiselijk

Leef- en speelruimte